Avís legal

Avís legal

1. INFORMACIÓ GENERAL

1.1. Qui hi ha darrera d’aquesta pàgina web

Darrera d’aquesta pàgina web amb domini casap.cat, en endavant referida com “la Pàgina Web”, es troba Consorci de Castelldefels Agents de Salut (en endavant, “CASAP”), les dades de contacte del qual l’Usuari trobarà a continuació:

CONSORCI DE CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT
CIF: Q-0801353-D
Domicili: Av. Ciutat de Màlaga, 18-20 – Castelldefels (Barcelona) – 08860
Correu electrònic de contacte: gerencia@casap.cat
Telèfon de contacte: 93 665 56 59

En endavant, es referirà a aquesta entitat com a responsable de la pàgina web, o com a CASAP.

1.2. Breu descripció d’aquesta pàgina web i finalitat

Aquesta pàgina web té per objecte facilitar informació sobre CASAP els seus serveis i permetre a l'Usuari de posar-se en contacte amb el titular de la pàgina per a que solucioni els seus dubtes.

Es tracta d’una entitat pública participada per l’Institut Català de la Salut i l’Ajuntament de Castelldefels, l’objectiu de la qual és la prestació de serveis d’atenció primària de salut: serveis diagnòstics, curatius i preventius, atenció domiciliària, promoció de medicina preventiva i de salut pública, atenció sociosanitària, docència relacionada amb la sanitat, i activitats d’investigació, estudi i divulgació relacionades amb la sanitat i les ciències de la salut.

1.3. Què es pretén amb aquest avís?

Amb aquest avís s’informa a l’Usuari sobre qui hi ha darrera d’aquesta pàgina, així com informar del tipus d’informació que recollim sobre el mateix i per a què la necessitem, en el seu cas.

D’aquesta manera, juntament amb aquest text, posem a disposició de l’Usuari l’altre text legal d’aplicació, la política de privacitat.

1.4. Com contactar amb els responsables d’aquesta Pàgina?

Per tal de contactar amb el nostre equip, es pot dirigir a l’adreça abans indicada o a través del següent correu electrònic: gerencia@casap.cat

2. FUNCIONAMENT

2.1. Com funciona aquesta Pàgina Web?

Qualsevol Usuari pot visitar aquesta pàgina web quan ho desitgi, de manera totalment lliure; així com consultar els serveis que es mostren en ella i contactar amb el titular de la pàgina.

2.2. Tipus d’Usuari a la nostra pàgina web

 • Sol·licitant d’informació: és la persona que accedeix a la pàgina web per requerir informació sobre els serveis oferts mitjançant les vies habilitades o la nostra direcció de correu electrònic.
 • Visitant: es tracta de la persona que simplement navega per la nostra pàgina web i que pot posar-se en contacte amb nosaltres.

2.3. Quines regles de confidencialitat apliquem?

Quan l’Usuari navega per la nostra pàgina web, podem arribar a recollir les seves dades d’acord amb el que s’estableix a la nostra política de privacitat. Si bé, com a Usuari, al navegar per la nostra plataforma també es compromet a tractar qualsevol informació a què pogués accedir amb confidencialitat, en especial, si tingués accés a alguna dada personal.

2.4. Condicions d’ús de la pàgina web

2.4.1. Aspectes generals

Qualsevol persona que accedeixi i navegui per la nostra pàgina web es converteix en Usuari de la mateixa. Això implica l'acceptació dels textos legals d'aquesta pàgina web, detallades en totes les seves notes i polítiques legals, relatives a la protecció de dades, propietat intel·lectual, mesures de seguretat i jurisdicció competent, entre d'altres.

Com a Usuari, en accedir a aquesta pàgina, assumeix els riscos que es puguin produir pel seu compte i risc. D'aquesta manera, ha de ser responsable de l'ús de mitjans idonis per evitar riscos controlables, que el pertoquin a vostè o a la seva persona.

Com a Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la pàgina web, ja que aquesta pot patir modificacions i, per tant, es subjectarà i haurà d’obeir al disposat.

A més d'aquestes condicions d'ús, haurà de respectar en tot moment la resta de normes d'aquesta pàgina, doncs regulen tots els drets i deures dels Usuaris per a una millor protecció dels mateixos, la protecció de la nostra plataforma i per tant, també dels nostres serveis.

2.4.2. Drets de l’Usuari

 • Com a Usuari té dret a ser atès respecte dels seus dubtes, comentaris o exercici de drets, seguint-se per tot això els procediments establerts a la nostra plataforma.
 • Té dret a que la seva informació sigui tractada amb respecte i màxima privacitat, pel què hem disposat una adequada política de protecció de dades.

2.4.3. Prohibicions de l’Usuari

 • No pot aprofitar la seva condició d’Usuari per accedir a informació que no li correspon sobre els serveis oferts en aquesta pàgina o sobre els seus Usuaris i efectuar un ús no autoritzat o en contra de la llei que pugui causar cap tipus de dany ni al titular d'aquesta pàgina web ni a un tercer o Usuari.
 • Està prohibit qualsevol tipus d'enllaç cap a o des de pàgines difamatòries, pornogràfiques, racistes o qualsevol altra que ofereixi informació falsa o perjudiqui a la nostra pàgina web i a qualsevol dels professionals o col·laboradors que treballen amb o per a ella.
 • En cap cas podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats a la Pàgina per cometre algun delicte o frau, atemptar contra els drets de propietat intel·lectual, privacitat, confidencialitat dels usuaris de la plataforma o del seu titular.

2.4.4. Drets del titular

El titular d'aquesta pàgina web té dret a tractar les dades de l'Usuari d'acord amb el que estableixen aquests avisos i en la corresponent política de privacitat, utilitzant aquesta informació per atendre les seves consultes i/o seguiment de les mateixes, i portarà a terme totes les mesures adequades segons llei per poder prestar el servei de forma efectiva.

3. POLÍTICA DE CONTINGUTS, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

3.1. Tipus de continguts de la nostra Pàgina Web

3.1.1. Política de propietat intel·lectual

 • La nostra política de propietat intel·lectual és aplicable a tota la nostra web, així com als continguts i materials difosos mitjançant aquestes plataformes.
 • L’Usuari reconeix expressament, amb caràcter general, que la informació, signes, imatges, dissenys, logotips, animacions, vídeos, textos, així com els altres elements i continguts, inclosos els seus serveis i aplicacions informàtiques del lloc web estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de CASAP i/o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la plataforma, de manera que no se'ls concedeix cap tipus de dret sobre ells, llevat dels que expressament es reconeguin.
 • Els Usuaris que accedeixin a la pàgina web poden visualitzar la informació continguda a la mateixa i efectuar descàrregues o reproduccions privades al seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.
 • En consonància amb el disposat a l'apartat anterior, l'Usuari no estarà facultat per, a títol merament enunciatiu, distribuir, modificar, transformar, cedir, posar a disposició del públic o portar a terme qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada sobre els elements i continguts indicats anteriorment, inclosos els codis informàtics de qualsevol dels elements d'aquesta pàgina web o plataforma.
 • L’Usuari que procedeixi a l'enviament de qualsevol tipus de contingut a la nostra plataforma, assegura que ostenta els drets necessaris per fer-ho, quedant exempt CASAP de qualsevol responsabilitat sobre el contingut i legalitat de la informació.
 • La facilitació de continguts per part de l'Usuari mitjançant la nostra pàgina web, com per exemple, comentaris, aportació o publicació de fotografies, vídeos, etc., si és el cas, suposarà la cessió a CASAP amb caràcter gratuït dels drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial derivats de tals continguts, amb la màxima amplitud permesa per la legislació aplicable. És a dir, el titular de la plataforma podrà fer un ús d'aquest tipus de continguts sense que l’Usuari pugui reclamar cap dret o compensació econòmica per això.
 • L’Usuari reconeix a CASAP el dret de modificar els continguts introduïts per tal que s'adeqüin i siguin compatibles amb les característiques tècniques i estètiques de la plataforma.
 • L’Usuari serà directament responsable de totes les conseqüències, danys i perjudicis que es derivin per al titular de la plataforma i/o tercers de la infracció de qualsevol obligació continguda en la present clàusula.

3.1.2. Límits de l’Usuari respecte de l’accés i ús dels nostres continguts

L’accés als continguts de propietat intel·lectual per part seva com a Usuari, no li transfereix cap dret sobre els mateixos. En aquest sentit, l'ús que li doni a aquesta informació i continguts només pot ser privatiu (utilitzat d'una manera privada) i qualsevol ús o reproducció realitzat pels Usuaris, o altres que es puguin incloure en un futur, s’haurà de realitzar d'acord amb les previsions i polítiques legals aquí establertes, respectant en tot cas les limitacions legals aplicables.

Concretament, està prohibida:

 • La reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d'aquesta pàgina, sense el consentiment per escrit dels respectius titulars.
 • Tampoc es podran realitzar enllaços a aquesta pàgina web sense el consentiment del seu titular i, si escau, només es permetran enllaços a la pàgina principal.
 • No es permet l'enllaç a "pàgines finals", actes de "frame" o qualsevol altra manipulació similar a aquesta pàgina sense consentiment exprés per part de CASAP llevat que es faci respectant el que disposa aquest Avís.

Si vol sol·licitar cap tipus de permís per utilitzar o publicar algun dels nostres continguts del web, es pot dirigir a nosaltres per algun dels mitjans indicats en el punt 1.4 d'aquest Avís.

3.1.3. Autoritzacions o Permisos

Com a Usuari podrà visualitzar els elements de la pàgina web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, únicament i exclusivament, per a un ús personal i privat , quedant, per tant, prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

3.1.4. Enllaços entre pàgines web

Aquelles persones o entitats que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquesta pàgina web (en endavant, l'hiperenllaç), han de complir les condicions següents:

 • L’hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home de la pàgina web però no podrà reproduir-la de cap manera.
 • No es crearà un “frame” sobre les pàgines de la plataforma.
 • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre CASAP, els seus directius, els seus empleats i els serveis subministrats a través de la plataforma.
 • No es declararà ni es donarà a entendre que CASAP ha autoritzat l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis oferts o posats a disposició des de la pàgina web en la què s’estableix l’hiperenllaç.
 • Excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç; la pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a CASAP.
 • La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com continguts contraris a qualsevol drets de tercers.
 • L'establiment de l'hiperenllaç no implica, en cap cas, l'existència de relacions entre CASAP i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del titular d’aquesta plataforma dels seus continguts o serveis.

3.2. Respecte del software corresponent a aquesta Pàgina Web i del seu disseny

El titular d'aquesta pàgina web disposa dels permisos i llicències per a utilitzar aquesta pàgina web, així com dels drets relatius al seu disseny.

Qualsevol ús del codi de programació, programari o disseny per part dels usuaris, no està permès, sent responsables els mateixos de qualsevol ús fraudulent o en perjudici de drets de la titular de la pàgina web, o de tercers.

En cap cas, podrà extreure, manipular, copiar, compilar o descompilar cap element que composi la pàgina web, amb fins aliens o que escapin de l'objecte de l'ofert a la nostra pàgina web, podent emprendre accions legals contra vostè, si es detecta alguna acció en contra i per aquest motiu.

3.3. Respecte de la nostra marca i identitat corporativa

Como a Usuari no podrà utilitzar la nostra marca, domini, eslògan o qualsevol element que configuri la nostra identitat corporativa sense sol·licitar-nos permís exprés.

3.4. Regles complementàries

Al no disposat als nostres avisos s’estarà al compliment del que es trobi disposat a la normativa aplicable de propietat intel·lectual i industrial.

4. RÈGIM DE RESPONSABILITATS

4.1 Responsabilitat d’accés a la Pàgina Web

L'accés a la nostra pàgina web serà de l'exclusiva responsabilitat de l'Usuari, tant en la forma d'accés, com en la informació que facilita, així com en la seguretat amb què navega a través d'ella.

Per la seva banda, el titular de la pàgina web es compromet a realitzar el millor i més gran esforç, en la mesura del raonablement possible, per evitar errors en els continguts publicats a la web.

No podem responsabilitzar-nos per les suspensions temporals, avaries o fallades tècniques que afectin a la plataforma, provocats per causes alienes a la nostra entitat, per virus o inseguretat informàtica ocasionada per tercers, ni per les actuacions il·legals i irrespectuoses dels Usuaris.

CASAP no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web i, en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web, així com als errors en l'accés a les diferents pàgines web.

CASAP declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d'altre tipus que pogués ocasionar a l'Usuari visitant en l'accés als continguts del lloc web. Per això, el titular de la plataforma no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'Usuari o de tercers.

4.2. Respecte dels continguts publicats

Els responsables d'aquesta pàgina web ens responsabilitzem pel contingut i/o actualització dels enllaços publicats a la nostra pàgina web, o de la informació que indexi la mateixa i que estigui relacionada amb altres llocs webs o amb altres empreses que resultin vinculades als criteris de cerca de contingut dins el perfil de l'Usuari.

Revisarem i actualitzarem la informació publicada a la nostra pàgina web però no podem garantir que tota ella sigui totalment correcta ja que poden produir-se errors tipogràfics, d'informació inexacta o incompleta per qualsevol raó justificable.

Sens perjudici de les limitacions establertes en la legislació vigent, els responsables d'aquesta pàgina web no es responsabilitzen pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions de les informacions contingudes en la plataforma o altres continguts.

4.3. Responsabilitat en relació amb els serveis prestats

No ens podem fer responsables, en cap cas, entre d’altres situacions: (i) pel contingut que l'Usuari, si escau, publiqui mitjançant la nostra plataforma, que causin danys directes o indirectes o conseqüents a tercers; (ii) pels errors relacionats amb la descripció de la informació publicada a la pàgina; (iii) per qualsevol ús erroni o indegut que l'usuari doni a la nostra pàgina web o a la interpretació dels continguts en ella.

Els Usuaris s’hauran d’abstenir de realitzar actes de qualsevol tipus que contravinguin la legislació aplicable.

4.4. Responsabilitat en relació amb les fallides del servei

En general, ni la plataforma ni el seu titular responen pels errors tècnics en la plataforma i/o del no subministrament del servei d’Internet: (i) per causa d’accions o errors de tercers i/o (ii) per causes pròpies quan es resolgui l’incident i/o actuï de manera diligent.

4.5. Altres responsabilitats i deures

Els responsables de la pàgina web es reserven el dret de comunicar la informació confidencial que els Usuaris li hagin comunicat quan vingui imposat per llei, reglament, normativa, ordenança i/o qualsevol altra mandat legal, judicial o sol·licitud governamental.

5. PROTECCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA PÀGINA WEB

La pàgina web es mantindrà operativa durant tot l'any, les 24 hores del dia, sempre que l'estat de la tècnica ho permeti.

No obstant això, els responsables de la pàgina web es reserven el dret de modificar o interrompre, en tot o en part, l'accés al sistema de manera temporal, quan el servei de manteniment, actualització o reparació del sistema o el servidor d'Internet el requereixi, sense necessitat d'haver-ho notificat a l'Usuari.

Si l'Usuari detectés cap anomalia, interferències de tercers, errors del sistema o mal funcionament del lloc web, ho haurà de notificar a CASAP per a que procedeixi a la seva solució.

6. DRET DE MODIFICACIÓ D’AQUEST AVÍS

Ens reservem el dret a modificar aquest avís per adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials que vagin sorgint o es vagin publicant, així com a efectuar les modificacions oportunes d'acord amb les pràctiques de la indústria o comercials.

Quan es produeixi un canvi substancial o de rellevància en les mateixes, avisarem mitjançant la present pàgina web i amb una antelació prudencial, dels canvis que es vagin a produir en les nostres polítiques, indicant quan està previst que comencin a tenir plens efectes.

7. NORMATIVA APLICABLE A AQUESTA PÀGINA WEB

Tots els nostres textos i polítiques legals associats a aquesta plataforma es regeixen, en tots i cadascun dels seus extrems, per la legislació espanyola: la Llei 34/2002, de Serveis a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Reglament Europeu 679/2016, de 27 de abril, de Protecció de Dades Personals, o la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i quantes disposicions legals resultin d’aplicació.

8. EXCLUSIONS DE LA POLÍTICA LEGAL DE LA PÀGINA WEB

La present política legal tan sols afecta la informació publicada i tractament de dades realitzat sobre la base de la nostra pàgina web. En cap cas, les condicions aquí establertes han d'estar necessàriament relacionades amb les polítiques de CASAP pel que fa a la prestació de serveis en si, així com la forma de prestació dels mateixos per part del seu titular.

9. JURISDICCIÓ COMPETENT

En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions o avís, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els de Barcelona. En tot cas, si la seva situació és com a consumidor final, seran competents els tribunals corresponents al seu domicili. En el cas de persones jurídiques, les parts es subjectaran als tribunals de Barcelona.

10. A QUINES ALTRES POLÍTIQUES LEGALS ES SUBJECTA AQUEST AVÍS I L’USUARI?

El present avís legal es complementa amb la resta de polítiques legals establertes a la nostra pàgina web, ja comentades en aquest avís, com la nostra política de privacitat, a més de qualsevol altre que sigui necessari afegir o complementar, seguint el que es troba disposat a la legislació vigent en cada moment, tot per vetllar per l’interès dels nostres Usuaris, donant la major imatge de garantía i transparència.

Ves al contingut