DRETS ARCO

DRETS ARCO

Què són?

Els drets ARCO són els drets que totes les persones poden exercir amb relació a les seves dades personals i, per tant, totes les entitats estan obligades a garantir el seu compliment. Aquests drets estan reconeguts a la llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.

Cada persona té dret d’exercir un control efectiu sobre les seves pròpies dades i, per tant, té dret a saber quines dades de si mateixa té l’entitat i decidir si vol que les segueixi tenint.

Els drets ARCO aglutinen quatre drets diferenciats, són els següents:

 1. Dret d’accés: és el dret d’un mateix a sol·licitar i obtenir informació gratuïtament sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i per a quins usos concrets, d’on s’han tret, si s’han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.
 2. Dret de rectificació: és el dret d’un mateix a rectificar gratuïtament les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.
 3. Dret de cancel·lació: és el dret d’un mateix a suprimir gratuïtament les seves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, o quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la LOPD. La cancel·lació de dades personals de salut origina el bloqueig de les dades, i només s’han de conservar per tenir-les a la disposició d’administracions públiques, jutges i tribunals per atendre les responsabilitats que hi pugui haver. Una vegada passat el termini de prescripció, s’han de suprimir les dades.
 4. Dret d’oposició: és el dret d’un mateix a sol·licitar gratuïtament que no es tractin les seves dades personals. Aquest dret es pot exercir en els casos següents:
  • Quan no sigui necessari el seu consentiment per tractar les dades sempre que hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació personal concreta i cap llei no digui el contrari.
  • Quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària i de prospecció comercial.

Qui els pot exercir

Aquests drets són de caràcter personal, és a dir, només poden ser exercits per les persones titulars de les dades o pel seu representant en nom seu (en el cas de menors de 14 anys, persones discapacitades, persones més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

Com s’exerceix

 • A través de les peticions presentades als centres assistencials del CASAP que generen la informació objecte d’exercici dels drets.
 • En el cas del dret d’accés, també es pot exercir a través de La Meva Salut, quan estigui degudament implantat.
 • Qualsevol altra via de les previstes pel procediment administratiu.

Preferentment es farà a través del formulari que es facilitarà als centres, si bé no és obligatori. Sempre s’haurà de presentar per escrit i el procediment serà gratuït.

Sol·licitud

Les sol·licituds per a l’exercici dels drets ARCO que presentin les persones afectades han de complir un contingut mínim legalment establert (article 25.1 del Reglament):

 1. Nom i cognoms.
 2. Fotocòpia del DNI, passaport o altre document vàlid equivalent que l’identifiqui. En el cas que es faci per correu electrònic, cal un certificat digital o instruments electrònics anàlegs.
 3. Petició en què es concreta la sol·licitud expressada de forma clara i detallada. En el cas del dret de rectificació, cal indicar, a més, a quines dades es refereix i quina correcció s’ha de fer. També s’han de concretar les dades en el dret de cancel·lació i d’oposició, si s’escau.
 4. Adreça a efecte de notificacions.
 5. Data de la petició i signatura de la persona sol·licitant.
 6. En el seu cas, documents que acreditin la petició.

Si la persona afectada actua per mitjà de representant (legal o voluntari), la sol·licitud ha d’incloure també:

 1. Fotocòpia del DNI, passaport o altre document vàlid equivalent que identifiqui el/la representant.
 2. Document/s on consti la representació (escrit d’autorització, llibre de família, sentència judicial de nomenament de tutor, etc.).

Cal, a més, depenent dels drets, aportar la documentació acreditativa del que es demana.

Terminis de resposta

 • Dret d’accés: 1 mes
 • Dret de rectificació: 10 dies hàbils
 • Dret de cancel·lació: 10 dies hàbils
 • Dret d’oposició: 10 dies hàbils

Tots els terminis es compten a partir de l’endemà de la data de recepció de la sol·licitud de la persona interessada.

Més informació


Font: Autoritat Catalana de Protecció de DadesInstitut Català de la SalutDepartament de Salut.

Ves al contingut