Política de privacitat

Política de privacitat

Com ja consta a l’Avís Legal, l’entitat que es troba darrere d’aquesta plataforma és la següent:

CONSORCI DE CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT
CIF: Q-0801353-D
Domicili:  Av. Ciutat de Màlaga, 18-20 – Castelldefels (Barcelona) – 08860
Correu electrònic de contacte: ciutadania@casap.cat
Telèfon de contacte: 93 665 56 59

Per a qualsevol cosa que necessiti com a Usuari, pot contactar amb nosaltres en el correu electrònic indicat o a la nostra adreça física.

Des de la present pàgina web, titularitat de Consorci de Castelldefels Agents de Salut (en endavant, “CASAP”), que figura a la pròpia pàgina web i a l’Avís Legal, volem oferir-li una experiència de navegació i un servei segur i confiable. Per això, hem implementat la present política de privacitat que compleix amb les mesures de seguretat exigides pel Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals (en endavant, també “RGPD”), i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, també “LOPD”).

1. En quins apartats de la nostra plataforma recollim les dades personals dels usuaris

a) Formulari de Contacte

A la nostra pàgina web l’Usuari trobarà l’opció d’escriure’ns per aclarir tots els dubtes que tingui en relació amb el funcionament dels nostres serveis o qualsevol altra cosa que necessiti. Per contestar, contactarem a través del correu electrònic que s’hagi indicat.

b)  E-mail corporatiu

Fent servir el nostre e-mail: ciutadania@casap.cat, l’Usuari ens podrà escriure i/o requerir la informació que consideri necessària per aclarir els dubtes relacionats amb els nostres serveis o sobre el funcionament de la nostra plataforma.

c) Xarxes socials

Podem recollir les seves dades mitjançant el seu perfil d’Usuari a les xarxes socials que fem servir des de CASAP, les quals estan detallades en el present text.

 

2. Quin és l'objectiu / finalitat de la recollida de dades?

La finalitat de la recollida de dades en tots els apartats mencionats en el punt anterior és la de mantenir un contacte directe i personalitzat amb els nostres Usuaris. D’aquesta manera, utilitzarem la seva informació per a gestionar i donar resposta a les peticions; i la prestació d’informació i serveis oferts per CASAP.

L’e-mail que l’Usuari ens remeti en l’apartat de contacte i/o l’e-mail des del què ens escrigui al nostre correu corporatiu, l’utilitzarem per a remetre informació relacionada amb els dubtes o inquietuds que ens hagi plantejat, consells, notícies i informació, segons correspongui.

En cap cas rebrà l’Usuari informació de tercers sense haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment previ, vetllant d’aquesta manera per complir amb els paràmetres de normatius i legals vigents, ni es realitzarà cap transferència internacional que tingui per objecte les seves dades de caràcter personal.

3. Ús de dades personals

CASAP comunica als seus Usuaris que les dades personals que ens facilitin seran tractades per aquesta part d’acord al previst a l’RGPD i a la LOPD.

Les finalitats del tractament de dades per les vies establertes en el punt 1 seran, en detall, les següents:

  1. Respondre a les consultes o sol·licituds d’informació que l’Usuari pugui realitzar.
  2. Enviar informació que es considera que pugui ser d’interès de l’Usuari.

4. Compartir informació amb tercers

Com ja s’ha establert als punts anteriors, els responsables d’aquesta pàgina no facilitaran les dades dels Usuaris a tercers. En el cas que volgués fer-ho, se li informarà prèviament i es sol·licitarà el seu consentiment.

5. Base jurídica: consentiment exprés per al tractament de les dades

5.1. Consentiment de les persones físiques

Donant compliment a l’exigit per la LOPD i l’RGPD i atenent a l’establert a les nostres polítiques internes, cada vegada que l’Usuari ens enviï dades personals, haurà de donar el seu consentiment exprés fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les dades, o quan ens escriu al nostre correu electrònic de contacte, estarà acceptant expressament que puguem demanar les dades per a la finalitat o petició que ens hagi indicat. Amb aquestes accions, l’Usuari ens està manifestant de forma lliure i inequívoca que està d’acord amb que tractem les seves dades d’acord amb les finalitats esmentades en els apartats anteriors.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades en aquesta pàgina són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

L'acceptació de l'Usuari de que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposa la legislació vigent; per la qual cosa, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ, mitjançant els canals facilitats a l’apartat 6 del present text legal

5.2. Consentiment de les persones jurídiques o professionals per al tractament de les seves dades

L’informem de que, si actua en representació d’una persona jurídica o com a professional independent, ens autoritzarà a que li fem arribar informació als serveis oferts per CASAP, per una banda, o informació comercial, en els moments oportuns mitjançant l’acceptació de la present política de privacitat, per altra banda. Així, quan ens sol·liciti alguna informació relacionada amb CASAP pels canals establerts a la Plataforma, la seva informació també podrà ser tractada per a finalitats comercials i l’enviament de comunicacions electròniques quan així ens ho hagi autoritzat mitjançant les opcions habilitades

Igualment, l’acceptació de l’Usuari de que les seves dades siguin tractades per a les finalitats referides en aquesta política, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, de conformitat al disposat a la normativa i legislació vigent; per tant, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ, mitjançant els canals facilitats en el següent apartat.

6. Sobre els drets de l'usuari d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació al tractament

La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, de Protecció de Dades, han implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l'Usuari exercir drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades.

CASAP li ofereix aquesta garantia legal, amb la qual cosa, en qualsevol moment i/o quan així ho consideri convenient, l’Usuari podrà fer ús dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació al tractament escrivint al nostre correu de contacte: lopd@casap.cat o bé enviant una sol·licitud per correu físic a Avinguda Ciutat de Màlaga, números 18-20, 08860 de Castelldefels, Barcelona, adjuntant en ambdós casos còpia del passaport o el DNI (titular de les dades) i indicant a l'assumpte, de manera expressa, la petició que vol fer: accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i/o limitació al tractament.

Expliquem breument en què consisteix cadascun del drets que pot exercir:

Accés Mitjançant l'exercici d'aquest dret pot conèixer quines dades de caràcter personal estan sent tractades per part de CASAP; la seva finalitat, l'origen o la seva possible transferència a tercers.
Rectificació Consisteix en que pugui modificar les seves dades de caràcter personal que siguin inexactes o incompletes, havent d'especificar en la sol·licitud quines dades vol que es modifiquin.
Supressió Permet la cancel·lació de les seves dades personals per inadequades o excessives.
Oposició Amb el dret d'oposició es pot oposar al fet que no es realitzi el tractament de les seves dades en supòsits com: activitats de publicitat i prospecció comercial o quan aquest tractament tingui com a fi l'adopció d'una decisió referida a vostè basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades personals.
Portabilitat Podrà rebre les seves dades personals facilitades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i poder-les transmetre a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
Oblit Podrà sol·licitar la supressió de les dades personals sense dilació indeguda quan es doni algun dels supòsits contemplats. Per exemple, tractament il·lícit de dades, o quan hagi desaparegut la finalitat que va a motivar el tractament o recollida.

Limitació al tractament

 

En general, als casos en què no quedi clar si les dades personals s’hauran d’esborrar, vostè pot exercir el seu dret a limitar el tractament. Aquest dret existeix als casos següents: (i) quan l’exactitud de les dades de què es tracti estigui en dubte; (ii) quan vostè no vulgui que s’esborrin les dades; (iii) quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat original, però no es puguin esborrar o eliminar per motius jurídics i; (iv) quan la decisió de la seva objecció al tractament estigui pendent.

Tanmateix, com a Usuari té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que el tractament de les seves dades personals infringeix el disposat a la legislació i normativa vigent de protecció de dades; sens perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial.

També, se l’informa de que el tractament de dades no tindrà per objecte prendre decisions sobre la seva informació basada únicament en el tractament automatitzat –decisions automatitzades-, inclosa l’elaboració de perfils, això és, no inclou l’elaboració de perfils de manera automatitzada –i sense intervenció humana- de les seves dades personals per avaluar aspectes personals relatius a la seva persona, tals com analitzar o predir aspectes relacionats amb situacions econòmiques, salut, preferències o interessos personals, la fiabilitat o el comportament, la situació de l’interessat, tot això en la mesura en què tingui conseqüències jurídiques per a vostè o li afecti significativament. En tot cas, només aplicaria quan una llei ho exigís i el tractament estaria subjecte a garanties apropiades.

7. Les mesures de seguretat a la recollida de dades

Per a garantir la seguretat a la nostra plataforma, hem integrat un sistema de seguretat que ens permet mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades dels nostres Usuaris que hagin estat remeses o recollides a través dels mitjans esmentats al primer punt.

D'aquesta manera, els responsables d'aquesta pàgina web mantenen els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerits pel Reglament Europeu de Protecció de Dades de Caràcter Personal i per la LOPD, i han establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través de la plataforma.

No obstant l'anterior, en qualitat d’Usuari de la nostra plataforma i finalitats, l’Usuari entén, accepta i comprèn que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, s’obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries que li permetin confiar en la veracitat de la web en què està introduint les seves dades. Nosaltres també farem el possible per garantir en tot moment la privacitat i seguretat de les seves dades d'identificació, utilitzant sempre la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries.

Així les coses, informem l’Usuari que serà l'únic responsable sobre les mesures de seguretat que implementi en relació amb la protecció de les seves dades; els responsables d'aquesta pàgina no es fan responsables de les situacions on l’Usuari no hagi implementat les mesures de seguretat que corresponguin, ni de les seves conseqüències, així com per causes o danys provocats per tercers aliens a aquests responsables, incloent casos fortuïts i/o de força major.

D'acord amb el que s’ha establert abans, els responsables d'aquesta pàgina no poden garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan dels serveis oferts a la plataforma; o que puguin accedir o manipular els missatges i comunicacions de qualsevol classe que els Usuaris difonguin o posin a disposició de tercers a través d'aquests serveis. No obstant això, com a mesura, sí que s'han disposat unes condicions d'ús en el nostre Avís Legal.

8. Conservació de les seves dades personals

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a les quals es varen recollir, i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar de la finalitat, a banda dels períodes que es derivin de la legislació aplicable.

9. Modificació de la present política de privacitat

Ens reservem el dret a modificar la present política per a adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a futurs usos que projecti realitzar de les dades personals dels Usuaris de la pàgina. En cas que aquesta modificació li afectés en el relatiu al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es realitza un tractament addicional de les mateixes, no informat prèviament, procediríem a notificar-li.

Es recomana, en tot cas, a l’Usuari, que procedeixi a la lectura de la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal de la pàgina web cada cop que accedeixi a la mateixa.

10. Política a les xarxes socials

CASAP disposa d’un perfil corporatiu a les xarxes socials Twitter i Facebook. Així, en virtut del disposat a la LOPD i l’RGPD, és “Responsable del tractament de les teves dades” amb motiu de l’existència d’aquests perfils en xarxes socials i del fet que, com a Usuari, ens segueixi i li podem seguir.

L’anterior significa que, si decideix unir-se al nostre perfil corporatiu com a seguidor o donant un “Like” o un “M’agrada” als nostres continguts o perfil, accepta la present política, on l’expliquem els seus drets i com utilitzem les seves dades.

En qualitat de responsable del tractament de les seves dades garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels teus drets, sempre sota els efectes del mencionat RGPD i de la LOPD.

Tanmateix, l’informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per anunciar les notícies o informació rellevant relacionada amb els serveis que prestem i els projectes que realitzem, o bé sobre temes que considerem puguin ser del seu interès. Utilitzant les funcionalitats d’aquestes plataformes, és possible que rebi en el seu mur o en el seu perfil notícies amb aquest tipus d’informació.

Ara bé, també li fem saber que no existeix cap vincle entre CASAP i les xarxes socials referides, pel què com a Usuari haurà d’acceptar les seves polítiques d’ús i condicions un cop accedeixi a les mateixes i/o validi els seus avisos, termes i condicions durant el procediment de registre, no sent responsables CASAP per l’ús o tractament de les seves dades que es faci fora de l’estricta relació i prestació de serveis indicats.

11. Integració amb la resta de texos legals

Aquesta política de privacitat es complementa amb l’avís legal  associat a aquesta plataforma.

Ves al contingut