Portal de la transparència

Portal de la transparència

Organització


Presentació de l'Entitat

El Consorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP) és una entitat pública participada per l’Institut Català de la Salut i l’Ajuntament de Castelldefels. L’objectiu del consorci és la prestació de serveis d’atenció primària de salut: serveis diagnòstics, curatius i preventius, atenció domiciliària, promoció de medicina preventiva i de salut pública, atenció sociosanitària, docència relacionada amb la sanitat, activitats d’investigació, estudi i divulgació relacionades amb la sanitat i les ciències de la salut.

[actualitzat abril'23]

Directius

[actualitzat abril'23]

Ètica

[actualitzat abril'23]

Línies d'Actuació


Pla Estratègic CASAP

Pla Estratègic CASAP 2023-2025 | En elaboració

Pla Estratègic CASAP 2015-2017

[actualitzat abril'23]

Pacte Territorial

Objectius anuals del CatSalut

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

[actualitzat febrer'23]

Acreditació d'equip d'atenció primària

Certificat Acreditació EAP Can Bou 2016

[actualitzat novembre'22]

Central de Resultats. Àmbit d'Atenció Primària.

Central de Resultats

[actualitzat febrer'18]

Resultats de salut: Estandard de Qualitat Assistencial

2022

2021

2020

2019

2018

2017

[actualitzat novembre'22]

Resultats de Benchmarking dels Equips d'Atenció Primària de la RSB

2015

2013

[actualitzat març'16]

Resultats dels Objectius CatSalut

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

[actualitzat novembre'22]

Publicitat Institucional

Campanyes de publicitat institutional | sense cost

Economia i Finances


Pressupost CASAP

Bases Execució Pressupostària

Veure document

[actualitzat novembre'22]

Liquidació de pressupost

2022
2021
2020
2019

[actualitzat octubre'23]

Autonomia de Gestió

2022
2021
2020
2019
2018
[actualitzat octubre'23]

Comptes Anuals i Informes d'Auditoria

Subvencions i Ajuts

 • Subvencions rebudes
 • Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC)
 • Contractació patrimonial | no hi ha negoci jurídic
 • Retribucions dels càrrecs d'alta direcció | no hi ha cap càrrec d'alta direcció al CASAP
 • Retribucions dels càrrecs directius
 • Retribucions del Consell Rector | Cap membre del Consell Rector CASAP percep cap dieta per cap mena de concepte. 

  D’acord amb els criteris de la CITGO de 28 d’octubre de 2016, s’entén per dieta els drets d’assistència per a la concurrència a reunions d’òrgans de govern, de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.

  Actualment, d’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres  i administratives i del sector públic no es percep cap tipus de dret d’assistència.

[actualitzat abril'23]

Contractació


Convenis i Encàrrecs de Gestió

Resum convenis i Encàrrecs de gestió

Conveni de proves diagnòstiques entre l'ICS i CASAP

Encàrrec de Gestió entre CASAP i Logaritme Serveis Logístics AIE

Conveni marc de col·laboració entre l'ICS i el CASAP - proves diagnòstiques de laboratori

[Actualitzat abril'23]

Clàusules CatSalut

2022 

2021

2020

2019

2018

 

[actualitzat febrer'23]

Informació corporativa de les entitats consorciades

Protocols generals d'actuació

Sense informació

Procediments i actuacions jurídiques


Protecció de Dades de Caràcter Personal

El delegat o delegada de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals del CASAP, i de supervisar el compliment de la normativa reguladora. 

Contacte amb la Fundació TIC Salut:

Adreça Electrònica: dpd@ticsalutsocial.cat
Adreça postal: Fundació TIC Salut Social | www.ticsalutsocial.cat
Departament de Salut | Generalitat de Catalunya

[actualitzat abril'23]

Resolucions dels recursos especials del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

No hi ha informació a publicar

[Actualitzat abril'23]

Resolucions judicials en matèria de transparència

No hi ha informació a publicar

[Actualitzat abril'23]

Actes administratius resolutoris de les sol·licituds d'accés

No hi ha informació a publicar

[Actualitzat abril'23]

Avaluacions internes en matèria de transparència

No hi ha informació a publicar

[Actualitzat abril'23]

Portal de la Transparència Generalitat de Catalunya
Portal de la Transparència Generalitat de Catalunya
Contacta amb nosaltres si tens dubtes
Contacta amb nosaltres si tens dubtes
Demanar accés a informació pública
Demanar accés a informació pública

Accés a la informació pública

 • Què és el dret d’accés a la informació pública? És el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Qui el pot exercir? Si sou una persona més gran de 16 anys, en interès propi o en nom i representació d’una entitat.
 • Quina informació publica puc demanar? Tota la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder, sempre que no vulneri algun límit al dret d’accés a la informació o es doni alguna causa d’inadmissió prevista a la norma.
 • He de motivar la meva sol·licitud? No caldrà cap motivació ni invocació de cap norma per accedir a aquesta informació

Sol·licitar informació pública

 

Actualitzat: abril 2023

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se’n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització

Ves al contingut