Canal d’Alertes

Canal d’Alertes

El Canal d’Alertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en Matèria d’Infraccions Normatives i Contràries a la Integritat Pública (SIA) és el mecanisme establert pel Govern de la Generalitat perquè es comuniquin a la mateixa Administració possibles infraccions normatives o incompliments de la integritat presumptament comesos pels seus òrgans o per les persones que hi presten servei.

El Canal d'Alertes és només per comunicar fets relacionats amb males pràctiques al Consorci de Castelldefels Agents de Salut, no per formular queixes i consultes. En cas de queixes i suggeriments, comunicacions al CASAP, dubtes relacionats amb l'assistència sanitària, etc. existeixen altres canals de comunicació que trobareu al nostre web.

Aquest canal és la via ordinària per alertar de fets i actuacions irregulars en el context laboral o professional de l’Administració de la Generalitat. Permet presentar alertes de forma anònima.

Les comunicacions es poden presentar per escrit o verbalment mitjançant els canals habilitats dintre del Sistema Intern d’Informació.

  • La presentació de comunicacions escrites es realitzaran a través del Canal intern d’informació. Excepcionalment, en cas d’optar per la presentació de la informació per escrit, podrà remetre’s per correu postal o mitjançant presentació al Registre de CASAP
  • La presentació de comunicacions de manera verbal es pot fer:
    • Mitjançant reunió presencial.
    • Mitjançant reunió per videoconferència.
    • Mitjançant trucada telefònica.

Per sol·licitar la presentació de comunicació verbal cal demanar-ho a través del Canal intern d'informació del CASAP.

Podeu consultar el Reglament intern de funcionament del sistema d’informació del Consorci Castelldefels Agents de Salut aquí.

Ves al contingut