Canal d’Alertes

Canal d’Alertes

El Canal d’Alertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en Matèria d’Infraccions Normatives i Contràries a la Integritat Pública (SIA) és el mecanisme establert pel Govern de la Generalitat perquè es comuniquin a la mateixa Administració possibles infraccions normatives o incompliments de la integritat presumptament comesos pels seus òrgans o per les persones que hi presten servei.

Aquest canal és la via ordinària per alertar de fets i actuacions irregulars en el context laboral o professional de l’Administració de la Generalitat. Permet presentar alertes de forma anònima.

El CASAP està treballant per disposar del Canal d’Alertes propi. Mentre no estigui implementat, el CASAP comparteix el Canal d’Alertes de la Generalitat de Catalunya, els principis generals que l’informen, les garanties d’indemnitat de les persones informants, el funcionament del sistema, el procediment de seguiment de les alertes i la designació de la persona responsable.

CA EN FR
Ves al contingut